Regulamin obiektu

Regulamin obiektu

Mavi Area Squash & Fitness

1. Każda osoba, która zakupi karnet, wejście jednorazowe, korzysta z naszych usług w ramach programów partnerskich (m.in. multisport, medicover) lub z bonów podarunkowych jest nazywana Klubowiczem. Zakupienie wejścia jednorazowego, karnetu, korzystanie z usług w ramach  programów partnerskich lub bonów podarunkowych jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

 2. Klubowicz po wpłaceniu wpisowego w wysokości 10 zł otrzymuję kartę członkowską, którą winien okazać przy każdorazowym wejściu do Klubu. Opłata członkowska ma charakter bezzwrotny. W przypadku zagubienia karty, Członek Klubu powinien niezwłocznie zakupić  nową  za dodatkową opłatą 10 zł. Klubowicz jest zobowiązany do pozostawienia kaucji za kluczyk do szatni  (np. karta członkowska/10zł). W razie zgubienia kluczyka – opłata 10 zł.

 3. Karnety są imienne, co oznacza, że wystawiane są tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. Obsługa Klubu może również żądać okazania dowodu tożsamości, w celu prawidłowej identyfikacji Klubowicza.

 4. Karnet wystawiony w odpowiednich ramach czasowych (od-do) może być wykorzystany tylko w tym czasie. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy. Klubowicz może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z usług Klubu.

 5. Wszystkie ceny ujęte są w cenniku. Klub ma prawo do zmiany cen. Ceny nie uwzględniają ubezpieczenia od NNW.

 6. Na zajęcia grupowe obowiązują zapisy. Klub ma prawo odwołać zajęcia w przypadku niekompletnej grupy.  W związku z limitem miejsc na zajęcia grupowe, Klub ma prawo odmowy zapisu na zajęcia.

 7. Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w Klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.

 8. Klub nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach ani siłowni. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

 9. Instruktor w Mavi Area prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (instruktorów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

 10. W celu odwołania dokonanej rezerwacji należy telefonicznie lub osobiście  powiadomić o tym recepcję, nie później jednak niż na 8h  przed terminem rezerwacji squasha/ zajęć grupowych. W innym przypadku rezerwujący ponosi pełną opłatę za wynajem kortu / wejście lub traci 1 dzień z karnetu.

 11. Zabrania się wnoszenia na kort do squasha napojów i innych przedmiotów mogących zanieczyszczać kort i przeszkadzać podczas gry.

 12. Klub Mavi Area zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortu/zajęć grupowych w przypadku turnieju, warsztatów tanecznych lub innego ważnego wydarzenia, o czym odpowiednio wcześniej poinformuje Klubowicza telefonicznie, lub inną drogą. Imprezy turniejowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.

 13. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić instruktora /recepcjonistę. W przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących. Klubowicz ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenie mienia Klubu. Gracz ponosi odpowiedzialność za umyślne/nieumyślne uszkodzenie rakiety (opłata za zniszczenie rakiety wynosi 100zł).

 14. Klubowicz zobligowany jest do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora, zachowywania czystości i nie zakłócania innym korzystania z usług Klubu.

 15. Z siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni tylko i wyłącznie pod okiem instruktora/rodzica i za pisemną zgodą rodzica. Klub nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.

 16. Podczas treningu należy używać ręcznika, po skończonym ćwiczeniu należy zdezynfekować sprzęt, a ciężary odłożyć na swoje miejsce. W klubie obowiązuje obuwie zmienne–sportowe (na korcie squash obowiązkowe obuwie z jasną podeszwą, niebrudzącą), strój sportowy. W siłowni/sali/na korcie squasha przebywają tylko osoby ćwiczące.

 17. Przed wykupieniem karnetu uprawniającego do ulg sprawdzane będą odpowiednie dokumenty uprawniające do korzystania z ulg.

 18. Klub ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, tylko w zakresie, w  jakim przewidują to bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

 19. Klubowicz korzysta z obiektu na własne ryzyko i odpowiedzialność, po konsultacji lekarskiej. Odpowiedzialność za skutki błędnego treningu, kontuzje, wypadki powstałe podczas treningu, ponoszona jest na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

 20. Przebywanie na terenie Klubu pod wpływem alkoholu, jakichkolwiek środków psychoaktywnych oraz ich spożywanie, palenie tytoniu  na  terenie Klubu jest zabronione.

 21. Do przestrzegania w/w regulaminu zobowiązani są wszyscy użytkownicy korzystający z usług Klubu. W przypadku niestosowania się do regulaminu karnet zostanie unieważniony, a użytkownik wyproszony z terenu obiektu.

 22. Mavi Area jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Mavi Area znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Mavi Area. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Klubu, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

 23. Mavi Area informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą kamery. W przypadku kontroli lub sytuacji spornej między Klubem a klientem/ Klubem a instytucjami zewnętrznymi, zastrzegamy sobie możliwość nagrania zdarzenia telefonem (audio, video). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz siłownia na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Mavi Area nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli Klubowicz nie wyraża zgody na nagrywanie, proszony jest  o opuszczenie Klubu.

 24. Właściciel Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 25. Zawieszanie karnetu: karnet można zawiesić na min.7 dni. Chęć zawieszenia karnetu należy zgłosić przed nieobecnością, karnet miesięczny można zawieszać 1raz, 3-miesięczny 3razy, 6-miesięczny 6 razy. Karnet można zawiesić na maksymalny okres 30dni, chyba, że przyczyną jest kontuzja, bądź poważna choroba, wtedy dopuszczalne jest wydłużenie tego okresu.

 26. Siła wyższa

  1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

  2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

  3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.

  4. W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.

  5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.

  6. Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.

  7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.

  8. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

 27. OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

  1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Mavi Area stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:

  a. Klient jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.

  b. Mavi Area dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego dostępne są w recepcji.

  c. Klient akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.

  d. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

 28. Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r.:

  1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 19.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu

  a. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie powyżej ,

  b. Mavi Area zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie powyżej w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego,

  c. osoby chcące korzystać z obiektu rekreacyjnie nie będą obsługiwane,

  d. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się komunikaty na stronach gov.pl / definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym,

  e. przy weryfikacji klienta w nawiązaniu do pkt. d stan faktyczny uprawiania “sportu wyczynowego”, “współzawodnictwo sportowe”, “korzystanie z zajęć sportowych” lub “wydarzeń sportowych”,

  f. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów,

  g. w przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, niezrealizowane świadczenia ulegają zamrożeniu, do momentu odblokowania poprawnego funkcjonowania działalności rekreacyjnej, zgodnie z pierwotną treścią regulaminu,

  h. klientowi, któremu Mavi Area nie jest w stanie świadczyć usług od 17.10.2020 r. z tytułu siły wyższej, przysługuje możliwość skorzystania z innych usług lub produktów w ramach pozostałej kwoty, z zaznaczeniem:

  i. iż są one realizowane zgodnie z 28., 1, a-f,

  ii. są potwierdzone na piśmie aneksem, sporządzone w formie fizycznej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod rygorem nieważności,

  i. w przypadku zajęć sportowych, Klub rezygnuje z dotychczasowej formy zajęć i na czas obowiązywania zakazów wymienionych w 28. realizuje jedynie kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.